Phần mềm quản lý ngân sách

Phần mềm Quản lý kế hoạch là một hệ thống thông tin trực tuyến phục vụ công tác lập kế hoạch, báo cáo kế hoạch và điều hành kế hoạch phù hợp cho nhiều mô hình đơn vị, tổ chức khác nhau như: các đơn vị sự nghiệp, các trường đại học, tổ chức giáo dục, các sở, ban ngành…

Là phần mềm theo dõi thực hiện chỉ tiêu kế hoạch ngân sách n Phần mềm Quản lý kế hoạch là một hệ thống thông tin trực tuyến phục vụ công tác lập kế hoạch, báo cáo kế hoạch và điều hành kế hoạch phù hợp cho nhiều mô hình đơn vị, tổ chức khác nhau như: các đơn vị sự nghiệp, các trường đại học, tổ chức giáo dục, các sở, ban ngành…
MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG

- Quản lý các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu, năm kế hoạch một cách linh hoạt thuận lợi.
-  Cung cấp các chức năng giúp cho các đơn vị có thể thực hiện báo cáo tình hình thực hiện theo từng quý một cách trực tuyến.
-  Cung cấp các bảng báo cáo chi tiết, tổng hợp giúp cho lãnh đạo đơn vị có được các số liệu cập nhật mới nhất về tình hình thực hiện kế hoạch từ đó có thể đưa ra các  quyết định điều hành được chính xác và nhanh chóng.